Win Tayong Lahat

WIN sa batas

Mga repormang ipinasa at patuloy na ipinaglalaban para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino at ikauunlad ng buong Pilipinas.

PREVIOUS TERM

( 17th and 18th Congress )