Win Tayong Lahat

WIN sa tulong

Walang humpay na hangaring makapaglaan ng oras at matutukan ang mga kababayang nangangailangan ng tulong pang medikal, pinansyal at para sa edukasyon.

Financial Assistance

Nangangailan ka ba ng sa tulong pinansiyal?

Learn more

Scholarship Assistance

Kailangan mo ba at kuwalipikado ka ba para sa tulong pang-edukasyon?

Learn more

Medical Assistance

Nangangailangan ka ba ng tulong para sa iyong karamdaman?

Learn more

Financial Assistance

Para sa tulong pinansiyal, magpasa ng mga sumusunod na kaukulang dokumento:
  • Liham ng kahilingan o request letter para kay Senador Win Gatchalian, kalakip ang iyong contact number.
  • Orihinal na kopya ng Barangay Certificate for Indigence kung saan nakasaad ang dahilan ng paghingi ng tulong pinansiyal.
  • Sertipikadong kopya o Certified True Copy ng (a) medical abstract, (b) preskripsyon ng doktor (c) costing para sa mga laboratory procedures at (d) iba pang medikal na pangangailangan.
  • Photocopy ng government-issued/school ID, at katibayan ng kapanganakan ng pasyente at ng humihingi ng tulong pinansiyal.
  • Liham ng pagpapahintulot o authorization letter at/o Special Power of Attorney (SPA) mula sa pasyente kung ang humihingi ay kamag-anak o kakilala ng nangangailangan.

Contact us

SENATE OF THE PHILIPPINES OFFICE: Political Affairs and Constituent Services: 8551-9397 | 8552-6601 local 8622 Media Affairs and Communications: 8865-1938 Legislative Affair: 8835-9316 Admin and Finance: 8810-0850 WIN ACTION CENTER: Political Affairs and Constituent Services: 8291-6895 Send all urgent inquiries and messages to: email@wingatchalian.com

The office is open from Monday to Thursday. Please be advised that all inquiries and messages received on Friday will be attended to on Monday of the following week.

Kausapin si WIN