Win Tayong Lahat

WIN sa batas

Mga repormang ipinasa at patuloy na ipinaglalaban para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino at ikauunlad ng buong Pilipinas.

CURRENT TERM

( 19th and 20th Congress )